வடிகால் முடிவு தொப்பிக்கான யுபிவிசி பொருத்துதல்கள்