துறைமுகத்துடன் வடிகால் பி பொறிக்கான யுபிவிசி பொருத்துதல்கள்