துறைமுகத்துடன் வடிகால் எஸ் பொறிக்கான யுபிவிசி பொருத்துதல்கள்