நீர் வழங்கல் ஒன்றியத்திற்கான யுபிவிசி பொருத்துதல்கள்